Showing all 4 results

XỬ LÝ NƯỚC

Bẫy mỡ bếp nhà hàng, thiết bị dùng để lọc, tách mỡ thải ra từ các bếp xào, hệ thống rửa bát đĩa.